stacja diagnostyczna projekt

Partnerzy RS AUTO

Przepisy prawne dla SKP i diagnostów

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DLA SKP

 

  Poniżej prezentujemy Państwu ustawy i rozporządzenia związane z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz wykonywaniem urzędowych badań technicznych pojazdów. Każdy kto prowadzi SKP powinien zapoznać się z poniższymi przepisami. Wszystkie pliki należy pobrać, nagrać na płytę CD lub DVD i przechowywać na stacji do kontroli. Dodatkowo pliki, przy których widnieje ikona "drukarki" należy wydrukować i umieścić w widocznym miejscu do wglądu dla Klientów. Najlepszym miejscem jest tablice informacyjna w hali diagnostycznej.


USTAWY


1.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

pobierz plik: (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260);

2.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

pobierz plik: (Dz.U. z 2015 r., poz. 1125);

3.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829);

4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

pobierz plik: (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);

5.Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1834)

6.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)

7.Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz plik: (Dz.U. z 2017 r. poz. 1119)

- „Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów” - część 9.

pobierz plik: (Czesc_9_ADR2015)


ROZPORZĄDZENIA:


1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz plik: (Dz.U. z 2006 r., nr 40, poz. 275).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r. poz. 989)


WARUNKI TECHNICZNE POJAZDÓW:


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz plik: (Dz.U. z 2010 r. Nr 110, poz. 729)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

pobierz plik: (Dz.U. z 2013 r., poz. 337)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1072)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1711)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

pobierz plik: (Dz.U. z 2014 r., poz. 407)


ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ:


1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz plik: (Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z poźn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz plik: (Dz.U. z 2015 r., poz. 1076)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1075)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

pobierz plik: (Dz.U. z 2011 r., nr 236, poz. 1401)


CENNIK ZA BADANIA TECHNICZNE:


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz plik: (Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2261)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz plik: (Dz.U. z 2005 r., nr 155, poz. 1302)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz plik: (Dz.U. z 2009 r., nr 155, poz. 1233)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1074)


REJESTRACJA I OZNACZANIE POJAZDÓW:


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1088)

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1038)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1084)


POZOSTAŁE


1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

pobierz plik: (Dz.U. z 2012 r., poz. 1468)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

pobierz plik: (Dz.U. z 2008 r., nr 5, poz. 29)


 

Newsletter