stacja diagnostyczna projekt

Partnerzy RS AUTO

Przepisy prawne dla SKP i diagnostów

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DLA SKP

 

  Poniżej prezentujemy Państwu ustawy i rozporządzenia związane z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz wykonywaniem urzędowych badań technicznych pojazdów. Każdy kto prowadzi SKP powinien zapoznać się z poniższymi przepisami. Wszystkie pliki należy pobrać, nagrać na płytę CD lub DVD i przechowywać na stacji do kontroli. Dodatkowo pliki, przy których widnieje ikona "drukarki" należy wydrukować i umieścić w widocznym miejscu do wglądu dla Klientów. Najlepszym miejscem jest tablice informacyjna w hali diagnostycznej.


USTAWY

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

pobierz plik: (Dz.U. 2021 poz. 272);

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

pobierz plik: (Dz.U. 2021 r. poz. 450);

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dot. działalności gospodarczej.

pobierz plik: (Dz.U. 2018 r. poz. 650);

4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

pobierz plik: (Dz.U. 2021 r. poz. 162);

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

pobierz plik: (Dz.U. 2020 r. poz. 256);

6. Ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Punkcie Infomacji dla Przedsiębiorcy

pobierz plik: (Dz.U. 2020 r. poz. 2296);

7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rezczypospolitej Polskiej

pobierz plik: (Dz.U. 2020 r. poz. 1252);

 

 

ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz plik: (Dz.U. z 2006 r., nr 40, poz. 275);

 

 

WARUNKI TECHNICZNE POJAZDÓW:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022);

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz plik: (Dz.U. z 2010 r. Nr 110, poz. 729);

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

pobierz plik: (Dz.U. z 2013 r., poz. 337);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.

pobierz plik: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1072);

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

pobierz plik: (Dz.U. z 2005 r. nr 201, poz. 1666);


 

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz plik: (Dz.U. z 2015 r., poz. 776);

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

pobierz plik: (Dz.U. z 2011 r., nr 236, poz. 1401);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłat z tym związanych.

pobierz plik: (Dz.U. z 2019 r., poz. 2390);

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza.

pobierz plik: (Dz.U. z 2019 r., poz. 2482);

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia.

pobierz plik: (Dz.U. z 2019 r., poz. 2519);

 

 

CENNIK ZA BADANIA TECHNICZNE:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz plik: (Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2261);

 


REJESTRACJA I OZNACZANIE POJAZDÓW:


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz plik: (Dz.U. z 2019 r., poz. 2130);

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

pobierz plik: (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355);

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

pobierz plik: (Dz.U. z 2021 r., poz. 100);

 


POZOSTAŁE

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

pobierz plik: (Dz.U. z 2012 r., poz. 1468);

2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie kontroli metrolgicznej przyrządów pomiarowych.

pobierz plik: (Dz.U. z 2019 r., poz. 759);

3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach.

pobierz plik: (Dz.U. z 2020 r., poz. 2166);

 

Newsletter